svētdiena, 2009. gada 8. marts

Dažas latīņu atziņas, ko derētu zināt

Amor vincit omnia. - Mīlestība uzvar visu.
Amicus verus - rara avis. - Patiess draugs ir rets putns
Amicitia nisi inter bonos esse non potest. - Draudzība iespējama tikai starp krietniem cilvēkiem. /Cicerons/
Bellum se ipsum alit. - Karš pats sevi baro (t.i. karš rada jaunu karu).
Dulce et decorum est pro patria mori. - Tīkami un skaisti ir mirt par tēviju (Horācijs). /Horācijs Bušnels/
Dum spiro, spero. - Kamēr elpoju, ceru. /Cicerons/
Ex nihilo nihil fot. - No nekā nekas nerodas.
Fugit irreparabile tempus. - Aizsteidzas neatgriežamais laiks.
Faber est suae quisque fortunae. - Katrs ir pats savas laimes kalējs.
Fortuna est caeca. - Laime ir akla. /Cicerons/
Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo. - Piens izdobj akmeni ne ar spēku, bet ar nemitīgu pilēšanu. /Latimers/
Homo sum, humani nil a me alienum puto. - /Es esmu cilvēks un domāju, ka nekas cilvēcisks man nav svešs. /Terēncijs/
Historia magistra vitae. - Vēsture ir dzīves skolotāja. /Cicerons/
Homo homini lupus est. - Cilvēks cilvēkam vilks. /Plauts/
Hominis est errare, insipientis preseverare. - Cilvēkam raksturīgi ir kļūdīties, bet muļķim - palikt pie sava.
Homines amplius oculis quam auribus credunt. - Cilvēki vairāk tic acīm nekā ausīm. /Seneka/
Ibi bene, ubi patria. - Tur ir labi, kur tēvija.
Iucundi acti labores. - Darbi, kas padarīti, ir patīkami. /Cicerons/
Labor omnia vincit improbus. - Neatlaidīgs darbs uzvar visu. /Vergilijs/
Melius est prudenter tacere, quam inaniter loqui. - Labāk ir gudri klusēt, nekā tukšu runāt.
Naturalia non suns turpia. - Kas ir dabisks, tas nav neglīts (pretīgs).
Nullus locus domestica sede iucundior. - Nav vietas, kas būtu patīkamāka par paša māju. /Cicerons/
Non est census super censum salutis corporis. - Nav mantas, kas vērtīgāka par miesas veselību.
Non progredi est regredi. - Neiet uz priekšu nozīmē iet atpakaļ.
Non scholae, sed vitae discimus. - Ne skolai, bet dzīvei mācāmies.
Noscitur ex sociis. - Cilvēku pazīst pēc viņa darbiem.
Ne differas in crastinum. - Neatliec uz rītdienu.
Nil de nihilo fit. - No nekā nekas nerodas. /Lukrēcijs/
Nihil habenti nihil deest. - Kam nekā nav, tam arī nekā netrūkst.
Nihil est annis velocius. - Nekas nav ātrāks par gadiem. /Ovīdijs/
Non ut edam vivo, sed ut vivam edo. - Es nedzīvoju, lai ēstu, bet ēdu, lai dzīvotu. /Kvintiliāns/
Non licet in bello bis peccare. - Karā nav ļauts divreiz kļūdīties.
Ne tentes aut perfice. - Vai nu nemaz nesāc, vai arī pabeidz.
Nulla salus bello. - Nav glābiņa karā. /Vergilijs/
Omnia rerum principia parva sunt. - Jebkura lieta sākas no niecīgā. /Cicerons/
Omne initium diffecile est. - Katrs iesākums ir grūts.
Omnia mutantur et nos mutamur in illis. - Viss mainās, un mēs maināmies tam līdz.
Omnia mutantur, nihil interit. - Viss mainās, bet nekas nezūd. /Ovīdijs/
Per aspera ad astra. - Caur ērkšķiem uz zvaigznēm. /Seneka/
Plenus (Satur) venter non studet libenter. - Ar pilnu vēderu negribas mācīties.
Pigritia mater vitiorum. - Slinkums ir netikumu māte.
Repetitio est mater studiorum. - Atkārtošana ir zināšanu māte.
Sine amicitia vitam esse nullam! - Bez draudzības nav nekādas dzīves!
Sciencia est potentia. - Zināšana(s) ir spēks. /F.Bekons/
Silent leges inter arma. - Likumi klusē, kad ieroči šķind. /Cicerons/
Seris venit usus ab annis. - Pieredze nāk līdz as gadiem. /Ovīdijs/
Si vis pacem, para bellum. - Ja gribi mieru, gatavojies karam (Romas politikas devīze).
Vulpes pilum mutat, non mores. - Lapsa met spalvu, bet tikumu nemaina. /Svetonijs/
Ora et labora. - Lūdzies un strādā.
Quilibet fortunae suae faber. - Katrs ir savas laimes kalējs.

Nav komentāru: